เชิญประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 1/2558

ด้วยงานบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไป  ได้กำหนดจัดประชุมหารืออาจารย์ที่ปรึกษา  เพื่อชี้แจง การลงทะเบียนจองรายวิชาศึกษาทั่วผ่านระบบ ภาคเรียนที่1/2558  และการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบ ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมอัญชัญ(สีม่วง)  ชั้น 4  อาคารบรรณราชนครินทร์

ในการนี้  เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  งานการบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไป  จึงใคร่ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 เวลา 10.00 – 12.00 น.   ณ ห้องประชุมอัญชัญ    (สีม่วง)  ชั้น 4  อาคารบรรณราชนครินทร์   

Share this: