ตารางเรียน ปีการศึกษา 2558

10525812_833125983372528_5328666532139319225_n

ตารางเรียน ปีการศึกษา 2558

การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรี

(๑) กิจกรรมระดับมหาวิทยาลัย/คณะ หมายถึง กิจกรรมที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานของมหาวิทยาลัย เช่น ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ปัจฉิมนิเทศ เป็นต้น กิจกรรมที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัย/และองค์กรภายนอก เช่น กีฬามหาวิทยาลัยกลุ่มราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กีฬามหาวิทยาลัยแห่ง

ประเทศไทย กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์กิจกรรมยาเสพติด กิจกรรมค่ายสมาพันธ์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิจกรรมในเทศกาลและวันสำคัญของสังคม เป็นต้น

(๒) กิจกรรมระดับองค์การนักศึกษา หมายถึง กิจกรรมที่จัดขึ้นโดยสภานักศึกษา องค์การบริหารนักศึกษา สโมสรนักศึกษา และชมรม โดยประกอบด้วยกิจกรรม ๕ ด้าน ดังต่อไปนี้

(๑) ด้านวิชาการ

(๒) ด้านกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ

(๓) ด้านบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม

(๔) ด้านนันทนาการ

(๕) ด้านศิลปะและวัฒนธรรม

(๓) กิจกรรมระดับสังคม/สาธารณะ หมายถึง กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยคัดเลือกหรือมอบหมายให้นักศึกษาเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงกิจกรรมใด ๆ ก็ตามที่นักศึกษาเข้าร่วมกับสาธารณชนอันเป็นคุณประโยชน์ต่อนักศึกษามหาวิทยาลัยและสังคม

 

ดาวน์โหลดไฟล์

รับสมัครอบรมการใช้งาน e-Learning มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ 

Share this: